Språk:

Koppardalen i Avesta

Koppardalen i Avesta.